Studenternas röst

Studenternas Röst

Nytt formulär för inrapportering av sektionsengagerade

Kåren har tagit fram ett nytt formulär för inrapportering av sektionsengagerade som ska göra det lättare för kåren att ha koll på vilka engagerade som finns på sektionerna. Formuläret finns än så länge endast på svenska men kommer snart komma ut även på engelska. De representanter som fylls i formuläret är: Programråd, utskott, råd, fullmäktige och valberedningen. Tanken är att formuläret ska fyllas i av sektionens ordförande eller annan ansvarig. Du hittar fomuläret på kårens dokumentarkiv, utn.se/dokument i mappen 'Informationsdokument'

 

Studenternas Röst

Finns det problem på kursen du läser just nu som inte kan eller borde behöva vänta till kursutvärderingen eller nästa gång din sektion har studierådsmöte? Studiebevaka direkt från klassrummet! 

 • Läs in dig på Studenternas arbetsvillkor http://www.uu.se/student/rattigheter/arbetsvillkor/ för information om vilka rättigheter du som student har. 
 • Håll en kontinuerlig dialog med dina föreläsare och kursansvariga så att inga missförstånd kring till exempel kursinnehåll eller examination uppstår.
 • Var medveten om dina medstudenters studiemiljö. Du kan till exempel be föreläsaren att tala i mikrofon, även om du själv hör bra. 

Om du tycker att det känns obekvämt att prata direkt med dina föreläsare eller kursansvariga kan du antingen vända dig direkt till din sektions studieråd eller till oss på kåren på bevakare [at] utn.se så hjälper vi dig. Du hittar mer information om dina rättigheter och skyldigheter på http://regler.uu.se/

Studenternas Röst

 • När du ansöker om studiemedel från CSN ansöker du i antal veckor och aktivitetsgrad (100%, 50% eller 75%). Du kan välja att söka endast bidrag eller bidrag + lån i vald aktivitetsgrad. Det går inte att söka fullt bidrag med reducerat lån.
 • Varje person kan få studiemedel för totalt 240 veckor och en termin på 100% motsvarar 20 veckor.
 • För att spara studieveckor kan du antingen ta ett färre antal veckor, eller ta på deltid (50% eller 75%). En termin på 50% motsvarar 10 veckor. Kåren rekommenderar att ta studiemedel på deltid över hela terminen, detta för att inte riskera att eventuellt påverka den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI).

CSN: www.csn.se/hogskola/hur-mycket-kan-du-fa/spara-veckor-1.2564
SGI (Försäkringskassan): https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/arbetsformedlingen/forsakring/sgi

Studenternas Röst

 • Vill du bli studenternas röst? Kåren har fyra (och en halv) studenter som har tagit studieuppehåll och arbetar heltid för att lyfta studenternas röst till universitetet.
 • Nu kan du bli rösten! Kåren söker två studiebevakare: utbildningsansvar för tekniska utbildningar (Utb-T) och studiesocialt ansvarig (Soc). 
 • Utb-T arbetar med att förbättra de tekniska utbildningarna, samordnar studentrepresentanter och delar ut UTN:s pedagogiska pris.
 • Soc arbetar med frågor rörande studenters välbefinnande, ex. Lika villkor, studieplatser och arbetsmiljö. 

Vill du veta mer? Klicka in på www.apply.utn.se, kom förbi kontoret och prata med oss eller maila på utb-t [at] utn.se eller soc [at] utn.se.

Studenternas Röst

Rätt till examination

 • Som student kan du aldrig nekas att lämna in ditt examens- eller självständiga arbete för examination, varken av handledare eller examinator
 • Du kan aldrig nekas att delta vid tentamen för att andra obligatoriska moment på kursen inte är avklarade innan tentamenstillfället
 • Som studentrepresentant har du rätt att få genomföra obligatoriskt moment vid annat tillfälle under kursens gång eller komplettera momentet på ett annat sätt i de fall då momentet krockar med ett sammanträde för det organ du är representant i

Läs mer om dina rättigheter i Studenternas arbetsvillkor: https://www.uu.se/student/rattigheter/arbetsvillkor/

Studenternas Röst

Studiebevakare med utbildningsansvar - teknik (Utb-T) bevakar fakultetens så kallade tekniska utbildningar. Det är hennes ansvar att se till att studenternas åsikter förs fram så att våra tekniska utbildningar håller hög kvalitet och hjälper studenter som stöter på problem med allt från sena tentor till examensarbeten. Hon är också samordnare för kårens studentrepresentanter och är ansvarig för att dela ut kårens pedagogiska pris. Stöter du på problem inom din utbildning och behöver hjälp eller rådgivning kan du alltid prata med Utb-T.
Utb-T 2016/2017 heter Matilda Trodin och sitter på kontoret på Uthgårds övervåning, du når henne på utb-t [at] utn.se

 

 

Studenternas Röst

Studenternas Röst

 • Visste du att kåren har fyra studenter som jobbar heltid med att bevaka din utbildning och studiesituation?
 • Studiebevakare med utbildningsansvar - Natur (Utb-N) verkar för att säkerställa utbildningskvaliteten vid de naturvetenskapliga utbildningarna på universitetet. Utöver detta har hon också internationellt ansvar och studiebevakar för såväl inresande som utresande studenter vid TekNat-fakulteten. Vill du framföra din åsikter, till exempel om hur du vill att din utbildning ska se ut, tycker att dina föreläsare är för opedagogiska eller misstänker att en examination gått orätt till kan du vända dig till henne.  
 • Utb-N 2017 heter Ebba Fogelström och hon sitter på kontoret på Uthgårds övervåning. Du når henne på utb-n [at] utn.se

Om du har frågor som berör din utbildning kan du vända dig till Utb-N

 
 

Studenternas Röst

 • Visste du att kåren har fyra studenter som jobbar heltid med att bevaka din utbildning och studiesituation?
 • Studiebevakare med arbetslivsansvar (ARB) utför påverkansarbete mot universitetet för att din utbildning ska ha en så god arbetslivsanknytning som möjligt. I arbetet ingår att du ska känna relevans i din utbildning till alla sorters karriärmöjligheter, såsom företag, industri, offentlig sektor och akademi. ARB har även kontakt med kårens alumner och huvudansvar för all tillkommande alumnverksamhet. 
 • ARB 2017 heter Emma Stam och hon sitter på kontoret på Uthgård (övervåningen) bland alla hennes växter. Hennes epost är arb [at] utn.se

Om du undrar hur du får kontakt med alumner eller har frågor gällande arbetslivsanknytningen i din utbildning så kan du höra av dig till ARB. 

 
 

Studenternas Röst

 • Visste du att kåren har fyra studenter som jobbar heltid med att bevaka din utbildning och studiesituation?
 • Studiebevakaren med studiesocialt ansvar (Soc) jobbar med allt ifrån lika villkor och diskriminering till arbetsmiljö/studiemiljö och lokalplanering, kort och gott frågor som berör ditt välmående på universitetet. Om du har stött på något som inte känns okej eller har åsikter kring något kan du höra av dig till soc.
 • Soc 2016/2017 heter Matilda Ninasdotter Holmström och hon sitter på kontoret på uthgård (övervåningen). Hennes epost är soc [at] utn.se.

Studenternas Röst

 • Visste du att: Att studenter inte får åläggas att köpa kurslitteratur, kompendier eller studiematerial i övrigt från institutionen eller någon annan. Med andra ord, du kan inte åläggas att köpa exempelvis en formelsamling om denna är ett krav för att klara tentan. Det är däremot helt tillåtet att rekommendera studenter att inhandla kurslitteratur etc

Studenternas Röst

 • Visste du att alla studenter vid Uppsala Universitet har access till samtliga campusområden via ditt campuskort/passerkort? Några campus har specifika öppetider, exempelvis ekonomikum. EBC, Geocentrum, Ångström och ITC har öppet dygnet runt för studenter med ett campuskort/passerkort.
 • Det gamla gråa passerkortet håller på att tas bort och ersättas av ett passerkort med bild, kallat campuskortet. Om du inte har förnyat ditt kort än bör du göra det snarast, då de gråa korten håller på att inaktiveras. 
 • De nya campuskorten stämpas med en giltighetstid. Om din giltighetstid håller på att gå ut kan du uppdatera kortet genom att stämpla om det i en likadan automat som du aktiverade det i. 

Information om campuskort: http://www.uu.se/student/campuskort/

Studenternas Röst

Får jag kopiera kurslitteratur? Ja det får du! Men det finns vissa förhållningsregler:

 • Man får endast kopiera från de förlag som ingår i det vi kallar BONUS-avtalet. Där ingår böcker från bland annat Studentlitteratur AB, som trycker de flesta kursböcker som används vid universitetet
 • När du kopierar måste du föja 15/15-regeln, alltså max 15 sidor dock max 15% av materialet
 • Med kopiera menas bland annat, scanna, ladda ner, fota av, skriva ut, och kopiera i kopiator. Både studenter och lärare får dela materialet, dock endast inom universitetets egna nätverk, mailgrupper eller i fysisk kopia

Vill du läsa mer om avtalet gör du det här: 
http://www.bonuscopyright.se/pages/Kopieringsregler_For_Hogskolor_Och_Universitet_From_2014

Frågor riktas till utb-t [at] utn.se

Studenternas Röst

UTN:s Pedagogiska pris
Denna vecka delas UTN:s pedagogiska pris ut på Naturvetarbalen, och vinnarna är Steffi Knorn och Gunnar Berg! Det var i höstas som alla studenter på fakulteten kunde nominera undervisande personal till priset, och det var sedan upp till en jury utsedd av kårens utbildningsutskott att utifrån nomineringarna komma fram till vinnare.

Motiveringar till pristagarna kommer avslöjas på Naturvetarbalen, och sedan läggas upp på hemsidan under nästa vecka.

Fågor riktas till utb-t [at] utn.se

Studenternas Röst

Nya riktlinjer för omtentaperioder fr.o.m. HT17

 • Från och med höstterminen HT17 har fakulteten ändrat på riktlinjerna för omtentamen, framförallt hur omtentamensperioderna kommer se ut. De nya riktlinjerna är ett resultat av en lång och väl genomarbetad process där många faktorer vägts in, framförallt studenter och lärares åsikter. Vill du läsa mer om hur omtentaperioderna kommer se ut, klicka på länken nedan. Tydligare information kommer att komma upp på vår hemsida och facebooksida i framtiden.

http://teknat.uu.se/digitalAssets/411/c_411556-l_3-k_riktlinjer-for-omtentor-from-hosten-2017-utan-markeringar.pdf

Frågor kan riktas till utb-t [at] utn.se

Studenternas Röst

 • Alla tentor och annan examination ska vara rättade och betygsatta senast 25 kalenderdagar efter examinationstillfället och minst 14 dagar innan omtentatillfället
 • Kursens innehåll får inte ändras under kursens gång på så sätt att den frångår kursplanen
 • Obligatoriska moment ska vara schemalagda senast 1 vecka före kursstart
 • Enligt högskolelagen har studenterna rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas studiesituation

Studenternas arbetsvillkor: http://www.uu.se/student/rattigheter/arbetsvillkor/
Högskolelagen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434
Högskoleförordningen: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

Studenternas Röst

 • Visste du att universitetet tillsammans med Akademiska hus bygger två nya hus vid ångström, hus 9 och 10. Hus 10 kommer att ligga på den nuvarande bilparkeringen och hus 9 blir en flygel mittemot hus 8.
 • stora delar av befintliga Ångström kommer att genomgå en ombyggnation.
 • Det planeras för över 3400 cykelplatser!
 • Byggstart beräknas till hösten 2017/2018 och husen beräknas stå klart hösten 2019/2021.

Mer information finns på Akademiska Hus hemsida:
http://www.akademiskahus.se/vara-kunskapsmiljoer/byggprojekt/vara-byggprojekt/region-uppsala/angstrom-etapp-4/

Studenternas Röst

 • Vet du att flera institutionerna på fakulteten har gått över till att scanna in rättade tentor, vilket möjliggör för studenter att hämta ut sina tentor online?
 • Du kan fortfarande begära en papperskopia på dina tentor i tentautlämningen.
 • Du kan se din inscannade tenta på https://mintentateknat.kvk.uu.se/myexam/

Studenternas Röst

Om du har läst kurser vid ett annat lärosäte i Sverige eller utomlands kan du ha rätt att tillgodoräkna dig en kurs i Uppsala. Följande gäller:

 • Tillgodoräknande är en rättighet som regleras i högskoleförordningen (kapitel 6 §§ 6-8).
 • Du har rätt att tillgodoräkna dig kurser för studier som har utförts i Sverige, övriga Norden och i de europeiska länder som har skrivit under Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen.
 • Högskolan får bara ge dig avslag om de kan visa att det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Grundregeln är att universitetet ska göra generösa bedömningar för att förenkla utbyten byten av lärosäte.

Om du har frågor kan du skicka dem till int [at] utn.se.

Studenternas Röst

 • Uppsala unviersitet avvecklar studenternas mailinkorg under hösten 2016.
 • Studentadressen (rnamn.efternamn.1234 [at] student.uu.se) kommer att finnas kvar, men inte mailinkorgen. Därför kommer det bli obligatoriskt att vidarebefodra sin studentadress till en privat mailinkorg.
 • 88% av alla studenter vidarebefodrar redan sina studentadresser. Resterade 12% kommer att få ett mail med information om hur man vidarebefodrar sin epost.

Mer information på http://uadm.uu.se/it/aktuellt/studenternas-epost

Studenternas Röst

Vad är Studenternas arbetsvillkor?

 • Studenternas arbetsvillkor är ett dokument utformat för att du som student ska känna till dina rättigheter för en god studiesituation under din tid på universitetet
 • Arbetsvillkoren gäller för samtliga studenter på Uppsala universitet, och mycket av det som är skrivet går också att hitta i högskolelag och förordning 
 • Det står bland annat att en arbetsvecka ska vara 40 timmar, när din tenta ska vara rättad, när schemat ska vara spikat och att kursvärderingar ska vara anonyma

Länk: http://www.uu.se/student/rattigheter/arbetsvillkor/
 

Studenternas Röst

Högskolelagen är den lag som reglerar statliga högskolors verksamhet. Där står många grundläggande regler. Bland annat säger lagen:

 • Att det ska finnas studentkårer och att de har rätt att representera studenterna.
 • Att det finns nationer i Uppsala och Lund.
 • Att det ska finnas en överklagandenämnd för högskolan.

Utöver dessa allmänna bestämmelser finns mer detaljerade regler som beslutas av regeringen. Länk: https://lagen.nu/1992:1434
 

Studenternas Röst

 • Universitetet kan hjälpa dig med individanpassat särskilt stöd på flera olika sätt. Några exempel är längre tentatider, anteckningsstöd, mentor m.fl.
 • Du måste kunna uppvisa en diagnos/intyg för att kunna få särskilt stöd. 
 • För att få reda på vad du kan få för stöd i dina studier kan du antingen kontakta Martin Holmberg, samordnare för studenter i behov av särskilt stöd eller läsa mer på länken nedan:

Martin Holmbergs epost: martin.holmberg [at] uadm.uu.se
Mer information finns här: http://www.teknat.uu.se/student/stod-och-service/sarskilt-stod/
 

Studenternas Röst

Det finns många föreställningar om hur man ska bete sig när man bemöter arbetsgivare och företagsrepresentanter, och här är några snabba och enkla tips:

 • Om du känner att du har svårt att hitta arbetsgivare som passar din utbildning så se till att veta dina egna styrkor. Sälj dig själv och övertyga arbetsgivaren, ofta vet de inte själva exakt vilka studenter som har rätt kompetenser för dem.
 • Du behöver inte ha kostym när du ska träffa arbetsgivarrepresentanter på till exempel Utnarm-mässan. Att ge ett bra första intryck är alltid viktigt, men klädmässigt räcker det att ha en skjorta/blus eller snyggare tröja. Var hel och ren! 
 • Var trevlig och ärlig! Det är bra att verka professionell, och det utesluter inte att vara trevlig och våga le. Var också ärlig med vad du har för kompetenser och vad du vill, då har du större sannolikhet att hitta ett arbete du kommer trivas med.

Studenternas Röst

 • Du har en olyckfallsförsäkring! Alla studenter och doktorander vid statliga lärosäten (Uppsala ingår här) omfattas av en statlig olyckfallsförsäkring.
 • Försäkringen gäller under skoltid och under direkt färd mellan ditt hem och den plats där utbildningen ges. Försäkringen kan ge ersättning för exempelvis mediciner, sjukgymnastik, sjukresor, läkarvård, sveda och värk.
 • Dock gäller den inte under din fritid! Därför är det klokt att även ha en privat olyckfallsförsäkring. Den statliga försäkringen ges av Kammarkollegiet och där finns även mer information. 

Kammarkollegiet: www.gratisstudentförsäkring.se

Studenternas Röst

 • Bostadsbidrag är ett bidrag som ges av försäkringskassan till barnfamiljer och unga mellan 18-28 år som har låga inkomster.
 • Bidraget baseras på din inkomst och den bidragsgrundande bostadskostnaden. 80% av bidragsdelen ur studiemedlet räknas som inkomst, dvs räknas inte studielånet som en inkomst.
 • Man behöver i de flesta fall vara folkbokförd i Sverige och på den adressen som man söker bidrag för. 

Mer information om bidraget och hur man ansöker finns på Försäkringskassan.
Bostadsbidrag för unga
Bostadsbidrag

Studenternas Röst

Betygsombudsmännen kan du vända dig till om du anser att examinationen eller betygssättningen har gått oriktigt till.

 • Betygsombudsmännen kan utreda om bedömningsprocessen har gått rätt till. Betyg kan dock inte överklagas till högre instans; det är examinator som sätter betyg och kan ändra.
 • Du har rätt att få en motivering till ditt betyg av examinator om du begär det. Examinator kan också ompröva betyget, men bara om det har tillkommit nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt.
 • Betygsombudsmännen har utsetts av rektor. Om du anmäler ditt ärende till dem, utreder de processen och lämnar ett skriftligt yttrande till institutionen.
 • Din formella anmälan ska skickas till registrator [at] uu.se. Kontakta gärna betygsombudsmännen i förväg, innan du gör din anmälan.

Mer information om betygsombudsmannen hittar du på:
http://www.uu.se/student/rattigheter/betygsombudsman/

Studenternas Röst

 • Var tredje student vid Uppsala Unviersitet har upplevt att stress och psykisk ohälsa påverkar deras studiesitation. Det innebär att du inte är ensam. Det finns flera saker man kan göra om man upplever stress eller psykisk ohälsa.
 • Studenthälsan ingår nu under Uppsala Universitet och därför är det gratis att gå på samtal hos dem. De kan erbjuda olika typer av samtal, verktyg för att hantera stress samt olika kurser/grupper.
 • Projekt Hamnen är ett projekt som bedrivs av studenter vid vår fakultet som syftar till att sprida information om psykisk ohälsa och stress.

Projekt Hamnen: https://www.utn.se/sv/studiebevakning/ditt-valmaende
Studenthälsan: http://uu.se/student/stod-och-service/studenthalsan/