Så kan du påverka

Uppsala universitet är en stor organisation med många nämnder och råd. Det kan därför som student tyckas svårt att förstå hur frågor och problem förs vidare i organisationen och om de faktiskt kan göra skillnad.

Nedan följer en liten förklaring över hur universitets organisation fungerar och hur dina åsikter med hjälp från studiebevakare och studentrepresentanter förs vidare uppåt i organisationen utan att du behöver fördjupa dig inom varje nämnds ansvarsområde. Alla nämnder eller råd där kåren med hjälp av studiebevakare och studentrepresentanter för studenternas talan har markerats med en UTN-bock.

Programnivå

Om du som student har en åsikt om ditt program, till exempel en kurs som inte fungerar eller ett moment i utbildningen som du tycker saknas, kan du påverka genom att vända dig till din sektion. I din sektionsstyrelse finns det studiebevakare som arbetar med din utbildning och dess kvalitet. Dessa studiebevakare anordnar studieråd, dit du kan komma och framföra åsikter om programmet och de kurser du läst. Du kan också påverka utbildningen genom att fylla i kursutvärderingar. Kursutvärderingar är ett väldigt bra underlag för programmets ledning och om många har deltagit så är det stor chans att resultatet påverkar utbildningens utveckling.

Dina åsikter kan sedan antingen via resultatet från kursutvärderingar eller via din sektions studiebevakare föras vidare till programrådet. Programrådet leds av programmets programsamordnare och innehåller förutom din sektions studiebevakare bland annat utbildningsledare, studierektorer och övriga studentrepresentanter som är valda av sektionen. På programrådet pratar man framförallt om programmets struktur, kursers upplägg och utveckling inom dessa områden.

Din sektions studiebevakare kan dessutom föra vidare din fråga till kårens olika utskott, där kårens centrala studiebevakare och studiebevakare från alla sektioner tillsammans träffas och diskuterar gemensamma problem och samarbeten. 

Fakultetens utbildningar

På kårens utskottsmöten diskuterar studiebevakare på både central och lokal nivå frågor som rör alla fakultetens utbildningar. Om en fråga tagits upp på flera program kan frågan föras vidare uppåt i universitetets organisation. Liknande forum finns för programmens ledning och fungerar på ungefär samma sätt. Frågorna kan dels föras vidare till den tekniska eller naturvetenskapliga utbildningsnämnden eller till berörd institution. I utbildningsnämnderna diskuteras övergripande frågor och det är också här samtliga studieplaner godkänns. Kåren representeras i nämnderna av centrala studiebevakare samt av kåren valda studentrepresentanter. Utbildningsnämnderna ligger under utbildningsledningen, som bland annat består av nämndernas ordförande, Prodekan för utbildning som är huvudansvarig för all utbildning på fakulteten och kårens centrala studiebevakare.

Alla kurser som universitetet ger hör till olika institutioner, som alla har hand om ett ämnesområde. Varje institution leds av en prefekt. Ett program kan innehålla kurser från olika institutioner. Problem som rör specifika kurser, flera kurser inom ett ämnesområde, eller liknande kan föras vidare till institutionens ledning. I institutionernas styrelse finns också studentrepresentanter, som är valda av berörda studentsektioner.

Institutionerna hör sedan i sin tur till sektioner, som har hand om ämnesområden som ligger nära varandra. Varje sektion leds av en dekan. På den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten finns sex olika sektioner: Geovetenskapliga sektionen, Fysiska sektionen, Tekniska sektionen, Biologiska sektionen, Matematisk-datavetenskapliga sektionen samt Kemiska sektionen. Är ett problem mer övergripande kan det föras vidare till sektionens ledning. 

Den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Den Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten är uppdelad i tre verksamhetsområden, utbildning, forskning och samverkan. På sektionerna och institutionerna arbetar man med samtliga dessa delar. Ledningen för sektionerna samt för dessa tre verksamhetsområden sitter tillsammans i fakultetsnämnden, som är fakultetens högst beslutande organ. Hit kommer frågor som är mer omfattande och påverkar större delar av fakulteten. I fakultetsnämnden måste också alla nya program godkännas. Kåren representeras i fakultetsnämnden av centrala studiebevakare samt av kåren valda studentrepresentanter. Fakultetsnämnden leds av en av universitetets tre vice rektorer. 

Universitetets ledning

Den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ligger som ensam fakultet under ett av Uppsala universitets tre vetenskapsområden, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. De övriga två vetenskapsområdena är samhällskunskap och humaniora samt medicin och farmaci, som i sin tur har egna fakulteter inom olika ämnesområden. Vart och ett av universitetets vetenskapsområden har en vicerektor som arbetar direkt under universitets rektor. Rektorn och vicerektorerna sitter tillsammans med studentrepresentanter, prorektor och universitetsdirektören med i rektorns ledningsråd. Ledningsrådet är ett stöttande och rådgivande organ och diskuterar de frågor som går upp till rektorsnivå.

Över rektorn finns konsistoriet. Konsistoriet är universitetets högst beslutande organ och hanterar frågor över den operativa nivån som är rektorns ansvar. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Dessutom ingår lärar- och studentrepresentanter.