Dina centrala studiebevakare

UTN har fyra heltidsarvorderade studiebevakare som representerar studenternas åsikter i de nämnder och organ som beslutar om utbildningarna på fakultetsövergripande nivå. Studiebevakarna har specifika arbetsområden som gör dem till extra kunniga inom olika områden.

Genom att ansvara lite extra för ett eller flera område täcker UTN:s heltidsarvorderade studiebevakare tillsammans in de områden som UTN tycker är viktigt att kåren arbetar med. Om du har frågor inom något av dessa arbetsområden kan du alltid kontakta den studiebevakaren. Om du inte vet vem du bör kontakta eller har mer generella frågor kan du alltid kontakta bevakare [at] utn.se eller komma förbi kårhuset Uthgård.

Varje studiebevakare har också ansvar för ett utskott. I utskotten samlas personer på sektionerna som jobbar inom samma område som den ansvarige studiebevakaren för att diskutera gemensamma frågor och hitta samarbetesmöjligheter. Läs mer om utskotten här.

 

Utbildningsbevakning 

Kåren har två Studiebevakaren med utbildningsansvar som arbetar med frågor som rör utbildningskvalité. Detta arbete innefattar att se till att undervisningen på din utbildning sker på en god pedagogisk nivå. Frågor som rör examinering såsom tidsramar för rättning av tentamen hanteras av denna studiebevakare. Studiebevakarna med utbildningsansvar bedriver också fallverksamhet, det vill säga hjälper studenter i specifika fall där studenter fått problem kring sin utbildning.

Om ni vill kontaka studiebevakarna med utbildningsansvar maila utbilldning [at] utn.se.

 

Studiesocialbevakning

Studiebevakaren med studiesocialt ansvar arbetar med att du ska må bra och bli rättvist behandlad under din studietid. I detta arbete ingår frågor om studielokaler såsom antal studierum eller ventilering i undervisningssalar. Denna studiebevakare arbetar också med likabehandling, psykosociala frågor och har ansvar för UTN:s policydokument. Studiebevakaren med studiesocialt ansvar bedriver också fallverksamhet, det vill säga hjälper studenter i specifika fall där studenter fått problem kring sin utbildning.

Arbetslivsbevakning & Internationalisering

Studiebevakaren med arbetslivsansvar arbetar med frågor som rör arbetslivsanknytningen i din ubildning. I detta arbete ingår att se till att din utbildning är anknuten till arbetslivet genom till exempel gästföreläsningar eller studiebesök. Dessutom arbetar denna studiebevakare med marknadsföring av de olika utbildningarnas kompetensområden till arbetslivsrepresentanter. Studiebevakaren med arbetslivsansvar har också ansvar för vår alumnverksamhet.

Kårens internationella arbete rör frågor om internationella studenterna och internationella utbyten. I detta arbete ingår att inkludera de internationella studenterna i studentdemokratin och synliggöra vår verksamhet för dem, både i studiebevakningsfrågor och i våra sociala evenemang. Det internattonella arbetet drivs av kårens studiebevakare med utbildningsansvar för de naturvetenskapliga utbildningarna eftersom som de flesta av fakultetens internationella studenter studerar bland dessa utbildningar. 

 


Kårsamverkan

På den här sidan kan du som är student vid Uppsala universitet ansöka om att bli studentrepresentant i något av de universitetscentrala råden och organen. 

Med universitetscentral nivå menas att det är råd och organ som inte är knutna till någon specifik fakultet utan behandlar frågor som rör hela universitetet. På den universitetscentrala nivån behandlas frågor av mer strategisk karaktär.

Eftersom de universitetscentrala uppdragen är gemensamma för alla fyra kårer vid Uppsala universitet kommer även valen att ske gemensamt. Alla studenter vid Uppsala universitet kan söka till posterna och valen förrättas av en grupp med representanter från de fyra kårerna.

Kårgemensamt student- och doktorandombud

Om du som student eller doktorand stöter på problem i din utbildning är du välkommen
att kontakta oss. Det kan vara att du har hamnat i en konflikt med universitetet, vill ha
stöd vid disciplinärenden eller om du känner dig orättvist eller felaktigt behandlad under
din studietid.
Student- och doktorandombuden arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet
och bistår med kostnadsfri hjälp till samtliga studenter och doktorander. Du behöver inte
vara medlem i en kår för denna hjälp. Vi hjälper dig på dina villkor och driver inte ett
ärende framåt eller för information vidare om du inte önskar detta.

Ombuden kan:
- Vara en neutral och oberoende instans mellan dig som student/ doktorand och
Uppsala universitet i en eventuell konflikt.
- Hjälpa dig förstå dina egna rättigheter och skyldigheter.
- Hjälpa till med klagomål.
- Undersöka om Uppsala universitet följer reglerna i hanteringen av dina ärenden
och att dina rättigheter skyddas.
Ombuden kan inte:
- Föra din talan gentemot Uppsala universitet när de har följt lagar, regler och
riktlinjer.
- Bestämma i ärendet.
- Instruera eller instrueras av enheter eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.
- Vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter
eller beslutsorgan vid Uppsala Universitet.

Kontaktuppgifter till student- och doktorandombuden:
Mail: ombud [at] us.uu.se
Telefon: 018 – 480 31 32 eller 018 - 480 31 10
För att träffa student- och doktorandombuden bokas tid via mail eller telefon.
Bra att veta! För dig som är student på grund- och avancerad nivå finns det lokala
studiebevakare vid de olika kårerna som du kan vända dig till. De finns på plats på ditt
egna campus och har bättre kunskap om just ditt program eller din kurs. Här hittar du
deras kontaktuppgifter:

US - http://www.uppsalastudentkar.se/studiebevakning
UTN - https://www.utn.se/sv/studiebevakning/dina-centrala-studiebevakare
JF - http://www.jf-uppsala.se/kontakt/
UE - http://uppsalaekonomerna.se/studiebevakning/
Farmis - http://www.farmis.se/studiebevakning/skydd-student-och-doktorandombud/
Rindi - https://www.rindi.com/studiebevakning