Valberedningen

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs valberedning är direkt underställd fullmäktige och leds av valberedningens ordförande. De bereder val av ämbetsmannaposter som ska beslutas av UTN:s fullmäktige och styrelse.

I valberedningen sitter representanter från samtliga sektioner. Det finns också två fria mandat som väljs av fullmäktige. Valberedningen marknadsför ämbetsmannaposter, intervjuar och nominerar personer som sedan ska väljas av fullmäktige eller styrelsen.