Ledningsgrupp och Styrelse

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs styrelse består av sju ledamöter, ordförande, vice ordförande och fem ideellt arbetande studenter. Styrelsen väljs av fullmäktige i april varje år och leder den taktiska verksamheten samt verkställer de beslut som fullmäktige fattar. Ledningsgruppen i sin tur väljs av styrelsen och består av tio personer som tagit studieuppehåll för att arbeta med olika områden för att göra din studietid bättre.

Styrelsen

UTN:s styrelse består av kårens ordförande, vice ordförande och fem ledamöter som studerar parallellt med sitt engagemang. Styrelsen sammanträder varannan vecka och ser till att fullmäktiges beslut blir realiserade. Styrelsen planerar för organisationens framtid och kommer ofta med förslag till fullmäktige. De tillsätter också många förtroendeposter, som ledningsgruppen och kommittépresidialer.

Ordförande

UTN:s ordförande är organisationens och styrelsens främsta representant både gentemot den egna organisationen och mot omvärlden. Ordförande är också den främste ansvarige för UTN:s ledningsgrupp under det innevarande verksamhetsåret.

Petter Elgh
018-57 25 21

Vice ordförande

Vice ordförande arbetar med organisationens ekonomi, intern verksamhetsstyrning och UTN:s kompendieförmedning. Vice ordföranden är ordförandes ställföreträdare och agerar i dennes roll när hen inte finns tillgänglig.

Styrelseledamöter

Utöver presidiet består styrelsen av fem ledamöter som studerar vid sidan av sitt engagemang i UTN:s styrelse.

Ledningsgruppen

UTN:s ledningsgrupp väljs av styrelsen och arbetar heltid för att förbättra din studietid. Alla i ledningsgruppen arbetar med den löpande verksamhet inom olika områden, så som studiebevakning, näringsliv, informationspridning och festverksamhet.

Studiebevakare

UTN:s studiebevakare arbetar med bevakning och förbättring av fakultetens utbildningar och studenternas studietillvaro. Studiebevakarna har särskilda bevakningsområden: utbildning, den studiesociala situationen, arbetsmarknadsfrågor respektive internationella frågor.

Informationsansvarig

Informationsansvariges främsta uppgift är att förmedla en samlad bild av vad UTN är och gör till studenterna på fakulteten samt till externa parter. Utöver det är Informationsansvarig samordnare och administratör för UTN:s hemsidor och epostsystem.

Clara Sporrong
070 351 88 31

Samarbetskontakt

UTN:s samarbetskontakt underlättar och hjälper till vid samarbeten med externa parter inom organisationen. Dessa samarbeten har till uppgift att skapa förutsättningar för möten mellan studenter och näringsliv samt skapa forum för olika former av sponsring till UTN:s verksamhet.

Martin Gustavsson
070-308 95 27

Klubbmästare

Klubbmästaren är huvudansvarig för den verksamhet som klubbverket bedriver, så som torsdagspubar och uthyrningar. Klubbmästaren är i sitt ämbete ett stort stöd för UTN:s alla engagerade i allmänhet och bar- och köksansvariga i synnerhet när det gäller kök, bar, alkoholhantering och gällande rutiner.

Anna Hillver
070-495 99 28

Caféföreståndare

Caféföreståndaren är huvudansvarig för UTN:s caféverksamhet, kök och livsmedelsförråd. Denne ansvarar för hela caféets verksamhet och lönsamhet, samt för samordning av UTN:s livsmedelsinköp. Caféföreståndaren är i sitt ämbete ett stort stöd för UTN:s alla engagerade i allmänhet och köksområdesansvariga i synnerhet när kommer till kök och köksrutiner.

Jacob Stålhammar
070-308 95 24

 

Projektledare Utnarm

Projektledaren för Utnarm leder arbetet med UTNs karriärmässa som går av stapeln varje år i november. Med två eventveckor och en mässdag skapas möten mellan tusentals studenter och hundratals aktörer inom näringslivet. Till sin hjälp har projektledaren en kommitté bestående av 19 personer. Alla är välkomna till Utnarm och det är helt gratis.

Felix Kåhrström
0703089525