Fullmäktige (FUM)

Fullmäktige (FUM) är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs högst beslutande organ. Sektionernas representanter i fullmäktige beslutar om UTN:s verksamhet, framtid och åsikter.

Vad är fullmäktige?

I Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige tas de beslut som har mest påverkan på organisationens verksamhet. Alla medlemmar har rätt att få sin röst hörd och ta del av kårens viktigaste sammankomster. 

I kårens fullmäktige sitter 33 ledamöter från kårens alla 18 sektioner. Mandaten fördelas proportionerligt utifrån medlemsantal i sektionsföreningarna mot det totala antalet medlemmar i kåren. Varje sektion har ett garanterat mandat i fullmäktige.

Fullmäktige leds av talmanspresidiet och brukar sammanträda sex gånger per år. Där fattas beslut om kårens verksamhet och framtid. Bland annat beslutar fullmäktige om kårens verksamhetsplan och budget, men också om kårens åsikter i olika frågor. Fullmäktige tillsätter också en del förtroendeposter, däribland styrelsen, valberedningen, konsistorieledamot, Technas presidium och revisorer.

Viktiga datum VT:19

FUM 2019:1 

12-13 februari

Motionsstopp 21 januari

FUM 2019:2 

2-3 april

Motionsstopp 12 mars

FUM 2019:3

14-15 maj

Motionsstopp 23 april

 

Hur kan jag påverka?

Alla medlemmar i kåren har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena. Alla medlemmar har dessutom motions- och interpellationsrätt. 

Motioner och interpellationer

En motion är ett förslag till något man önskar ska tas upp och beslutas om i fullmäktige under ett sammanträde. Detta har historiskt handlat om allt från stadgeändringar och att man vill starta sektioner, till att kåren bör köpa in en brandbil. Motioner kan skickas in av enskilda medlemmar eller av en grupp medlemmar. 

Vill du skriva en motion? Du hittar mallen i UTN:s dokumentarkiv! 

Word: https://drive.google.com/drive/folders/0B8uSEPFZ2uc7bXFzUGJaM0J5VHM

Libre office: https://drive.google.com/drive/folders/0B8uSEPFZ2uc7LTNGVlFBQ3hGWlE

Motioner måste skickas in till kårens talman minst 25 dagar innan det sammanträde som du önskar att motionen ska behandlas på. Håll utkik efter handlingarna som kommer ut 10 dagar innan sammanträdet efter styrelsens motionssvar. Det är viktigt att du läser det inför sammanträdet så att du är redo när diskussionen drar igång. 

En interpellation är en fråga som är direkt ställd till styrelsen, relaterad till deras verksamhet. Processen är mycket lik motionernas gällande vilka deadlines som gäller, och att man bör läsa handlingarna i förväg om deras interpellationssvar.

Det finns för tillfället inga mallar för interpellationer, men så länge kan du använda motionsmallen. 

Skicka dina färdiga motioner och interpellationer till talman [at] utn.se

Bli ledamot! 

Vill du representera din sektion i fullmäktige? Kontakta din sektionsförening för att ta reda på hur du kandiderar!

Vill du veta mer om oss och arbetet i fullmäktige? Kontakta talman [at] utn.se!

 

 

 

 


Detta är Fullmäktige 2018

Talmanspresidiet

Ledamöter i Fullmäktige

Fullmäktiges mandatfördelning ser i dagsläget ut såhär:

Sektion Fastställda mandat (antal medlemmar)
BAS1 (67)
DV2 (254)
E2 (209)
ES3 (305)
F3 (445)
H2 (260)
IT2 (274)
K2 (252)
NVB2 (266)
NVF1 (152)
NVG1 (123)
NVK1 (118)
NVL1 (70)
NVM1 (132)
Q2 (166)
STS3 (426)
W2 (278)
X2 (265)