Matematik

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
En masterexamen i matematik betyder att man har djupa kunskaper i matematisk teori och begreppsbildning. Man har också oftast goda kunskaper i modellering och programmering. Eftersom matematiska resultat har en hög grad av generalitet och abstraktion kan de tillämpas på en rik flora av problemställningar. Matematisk och statistisk teori och metod används inte bara inom modern matematisk forskning utan är sedan länge också av central betydelse inom naturvetenskap och teknik. De spelar också en allt viktigare roll inom samhällsvetenskaperna, inte minst inom ekonomin. Under utbildningen får studenten daglig träning i logiskt tänkande och problemlösning. Den gedigna matematiska grunden ger studenten verktyg att upptäcka mönster och lösa mycket avancerade problem från många olika infallsvinklar. Denna förmåga är en värdefull tillgång inom alla branscher där en stor mängd information behöver bearbetas och tolkas.
Inriktningar: 
  • Matematik: Inom denna inriktning läser studenten ett brett spektrum av kurser i algebra, analys, geometri och sannolikhetsteori. Begrepp som är bekanta från studentens tidigare utbildning placeras i ett mer generellt och modernt sammanhang samt studeras i större detalj och med större djup. Studenten får en stark teoretisk grund med både djup och bredd som till exempel är en god förberedelse för doktorandstudier i ämnet.

  • Finansiell matematik: Studenten inleder med att läsa kurser i nationalekonomi vilka följs av kurser i matematisk statistik och analys som är särskilt anpassade för tillämpningar inom finansiell matematik. I studentens vidare utbildning ingår dessutom omfattande datorberäkningar och simuleringar av finansiella fenomen. Kombinationen av matematik, finans och beräkningsmetoder ger goda förutsättningar för en framgångsrik karriär inom finanssektorn.

  • Tillämpad matematik och statistik: Inom denna inriktning tillägnar sig studenten matematisk teori och metoder med huvudsaklig betoning på deras tillämpning inom övriga vetenskaper, både naturvetenskapliga och samhälleliga. Studenten får goda kunskaper i såväl avancerade statistiska modeller som dynamiska systemmodeller och använder dessa för att förstå företeelser inom allt ifrån biologi och fysik till ekonomi och sociologi. Efter avslutad utbildning har studenten de verktyg som behövs för att beskriva verkligheten med hjälp av matematik.

Arbetslivsanknytning: 

Undervisningen bedrivs av aktiva forskare. Kontakten med forskarna uppmuntras även på andra sätt, t.ex. genom fristående seminarier.

Det finns också föreläsningsserier och gästföreläsningar med inbjudna talare från olika företag, t ex tidigare matematikstudenter som berättar om sitt nuvarande arbete. En del studenter gör också sina examensarbeten på företag.

Yrkesgrupp: 
Bioteknik/Bioinformatik
Energi
Forskning/Utveckling
Ledarskap/Management
Matematik/Statistik/Beräkning
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Produktion/Process/Tillverkning
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Beräkningsvetenskap
Databeräkningar
Diskret matematik
Matematik
Matematik tillämpad
Matematisk analys
Matematisk statistik
Modellering
Problemlösning
Programmering i MATLAB
Projektarbete
Branscher: 
Myndigheter
universitet
teknikföretag
bank- och försäkring
IT-företag
industri- och kemiföretag
landsting och kommuner.
Befattningar: 
Systemutvecklare
aktuarie
universitetslärare
Forskare
Analytiker
finansiell utvecklare
programmerare
biostatistiker.

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.