Matematik

Typ: 
Kandidat
Längd: 
3 år (180 hp)
Matematikens största styrka är att den är generell och kan användas för att förklara många olika fenomen. Till exempel kan en och samma matematiska modell förklara både fiskstim och demokratisk utveckling. Tack vare ämnets allmängiltighet kan personer med kandidatexamen i matematik arbeta inom vitt skilda områden. Under utbildningen får studenterna daglig träning i logiskt tänkande och problemlösning. Studenternas gedigna matematiska grund ger dem verktyg att upptäcka mönster och lösa mycket avancerade problem från många olika infallsvinklar. Denna förmåga är en värdefull tillgång inom alla branscher där en stor mängd information behöver bearbetas och tolkas.
Inriktningar: 

Valfriheten inom programmet är stor och studenterna har möjlighet att välja fördjupning och inriktning efter intresse. Matematikstudenten kan, genom att välja olika kurser, fördjupa sig inom följande områden:

• Matematik: Det finns många grenar inom matematiken som studenten kan fördjupa sig i, bl.a. algebra, analys och topologi. Studenterna kombinerar vanligtvis matematikstudierna med kurser i datavetenskap eller fysik, vilket ger dem en förmåga att använda sitt matematiska tänkande i ett bredare sammanhang.
 
• Matematisk statistik: Studenten kan behandla slumpmässiga fenomen, sannolikhetslära och statistik. Dessa kunskaper har den utexaminerade studenten nytta av inom alla områden där man behöver analysera data, t.ex. försäkringsmatematik, kvalitetskontroll, medicinsk forskning och teori för urvalsundersökningar. De flesta studenter som fördjupar sig i matematisk statistik läser även kurser i beräkningsvetenskap, där de lär sig att utveckla metoder för stora beräkningar med snabba datorer. En del studenter läser dessutom kurser i nationalekonomi.

Arbetslivsanknytning: 

Föreläsningsserier och gästföreläsningar med inbjudna talare från olika företag, t ex tidigare matematikstudenter som berättar om sitt nuvarande arbete. En del studenter gör examensarbeten på företag.

Yrkesgrupp: 
Energi
Forskning/Utveckling
Ledarskap/Management
Matematik/Statistik/Beräkning
Produktion/Process/Tillverkning
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Beräkningsvetenskap
Matematisk analys
Matematik tillämpad
Matematisk statistik
Algebra
Branscher: 
IT-företag
teknikföretag
bank
försäkring
Myndigheter
life science
forskning
Befattningar: 
Statistiker
aktuarie
biostatistiker
Analytiker
data/IT-specialist
Systemutvecklare
systemererare/programmerare

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.