Geovetenskap

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
Personer med en masterexamen i geovetenskap kan finna, utvinna och hantera energi- och naturresurser på ett miljömässigt hållbart sätt samt, beroende på utbildningens inriktning, verka som expert inom infrastrukturprojekt som berör berg, mark och vatten. Efter examen med paleobiologisk inriktning är alumnen väl förberedd för att börja forska om jordens och livets utveckling. Personer med en masterexamen i geovetenskap är van vid datorbaserade uppgifter, praktisk hantering och tolkning av dataanalys samt fältundersökningar. Institutionen har bedömts vara en av de mest kompletta i sitt slag inom geovetenskap i ett europeiskt perspektiv.
Inriktningar: 

Vi rekommenderar att studenten väljer en av nedanstående inriktningar:

  • Geologi: Studenten får kunskap om mineralogi, petrologi, naturresurser och tektonik. Avancerad analysteknik för mineral och oorganiska material, vulkanologi, malmgeologi och strukturgeologi är några styrkeområden. 
  • Hydrologi/hydrogeologi: Studenten studerar jordens vattenförhållanden med hjälp av olika vetenskapliga metoder, bl.a. genom mätteknik och statistik. Inriktningen ger en kunskap inom hydrologi som är djupare än vid något annat svenskt universitet.
  • Naturgeografi: Studenten får insikt i landskapsutveckling och jordarter. I inriktningen läggs extra tyngd på glaciologi och klimatutveckling i perspektivet klimatförändring.
  • Paleobiologi och Europeisk Paleobiologi: Studenten får kunskap om biosfärens uppkomst och utveckling. 
Arbetslivsanknytning: 

I och med att forskning och utbildning inom geovetenskap vid Uppsala universitet är bland Europas mest heltäckande inom ämnesområdet är samverkan med näringsliv och inom forskning omfattande inom ett brett fält

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Bygg/Anläggning/Fastighet
Elektroteknik/Hårdvara/Inbyggda system
Energi
Forskning/Utveckling
Ledarskap/Management
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Produktion/Process/Tillverkning
Kompetens: 
Biologi
beroende på inriktning
Datorbaserad mät- och styrteknik
Databeräkningar
Ekologi beroende på inriktning
Energiteknik
Evolution beroende på inriktning
Fältmätning
Geografiska informationssystem (GIS) och kartläggning
Geologi
Geokemi
Geokemisk analys
Geomorfologi
Glaciologi
Hydrologi/hydrogeologi
Kemi
Kemikunskaper som skiljer sig beroende på inriktning
Malmresurser
Matematik
tillämpad
Mikroskopering beroende på inriktning
Miljöfrågor relaterade till berg mark och vatten
Miljökonsekvensanalys
Mätvärdesinsamling och hantering av mätdata
Naturgeografi beroende på inriktning
Paleobiologi beroende på inriktning
Petrologi beroende på inriktning
Problemlösning
Projektarbete
Projektarbeten med internationella samarbeten
Resurser
Strukturgeologi beroende på inriktning
Branscher: 
Akademi
Energi
kärnkraft (avfallshantering)
försvar (försvarsanläggningar)
gruv- och prospektering
GIS
Hållbarhet
Infrastruktur
koldioxidlagring
Kommuner och landsting
prospektering
Myndigheter
Naturvård
Offentlig sektor
riskhantering
stålindustri
VA (hantering av läckage)
Befattningar: 
Arbetsledare
Forskare
geolog
geokemist
geoteknik
GIS-tekniker
gruvgeolog
hydrolog
hydrogeolog
Konsult
malmgeolog
Miljöansvarig
Projektledare
prospektör
riskanalytiker (för skred
ras
markstabilitet
vulkanutbrott)
strukturgeolog
Systemutvecklare
testutvecklare.

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.