Geovetenskap

Typ: 
Kandidat
Längd: 
3 år (180 hp)
Den här utbildningen ger ett helhetsperspektiv på jorden och dess processer på ett sätt som är användbart i sammanhang där mänskliga aktiviteter kan komma att påverka miljön. Personer med en kandidatexamen i geovetenskap förstår hur berg, mark och grundvatten samverkar med, och påverkas av, omgivningen. Kunskaper om vattnets flöde och beteende, bl.a. som grundvatten och vid naturkatastrofer lärs också ut i utbildningen. Personer med en kandidatexamen i geovetenskap vet hur mark och naturresurser påverkas av hur de används, och hur det i sin tur påverkar miljön och klimatet. Dessa kunskaper kommer till användning inom t.ex. gruvverksamhet och miljöhantering.
Inriktningar: 

Inriktning saknas. Däremot finns två ingångar till programmet (naturvetenskaplig respektive samhällsvetenskaplig) och därför finns två huvudstråk genom utbildningen. Olika studiegångar, egna val inom programmet och framför allt valet av ämne för det självständiga arbetet och den avslutande fältkursen ger studenten spets eller bredd. Det självständiga arbetet har bland studenterna en hög ambitionsnivå och därför görs ofta arbeten med praktiska moment, uppgifter inom projekt och inte sällan med fältresor inom eller utom Sverige.

Arbetslivsanknytning: 

I kurserna så förvärvar studenterna praktiska färdigheter där teorin tillämpas för arbetsmarknadens behov.

Utbildningen har en nära koppling till forskningen på universitetet samt till den statliga myndigheten för jord, berg och grundvatten, Sveriges geologiska undersökning (SGU), som har sitt huvudkontor nära Uppsala universitets institution för geovetenskaper. Många studenter gör även självständiga arbeten i samarbete med myndigheter såsom SGU eller olika företag.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Bygg/Anläggning/Fastighet
Energi
Forskning/Utveckling
Ledarskap/Management
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Produktion/Process/Tillverkning
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Evolution
Geografiska informationssystem (GIS) och kartläggning
Geologi
Geoteknik och fältmätning
beroende på profil
Geovetenskap
inklusive tidsperspektivet
Hydrologi/hydrogeologi
Kärnkunskaper inom flera geovetenskapliga discipliner
Matematik
Mätvärdesinsamling och hantering av mätdata
Naturgeografi
Paleobiologi
Branscher: 
Myndigheter
Konsultföretag
Akademi
Kommun
Hållbarhet
Infrastruktur
Konstruktion och anläggning
Naturresurser
Katastrofberedskap
Internationellt arbete
Befattningar: 
Analytiker
utredare
Forskare
fältarbetare
Projektledare
Konsult
sakkunnig
geolog
hydrolog/hydrogeolog
gruvgeolog
Miljöansvarig
naturresursansvarig

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.