Biologi

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
Personer med en masterexamen i biologi har en bred biologikunskap, och de kan de grundläggande delarna inom matematik och kemi. Masterprogrammet i biologi är starkt forskningsanknutet och ger en gedigen bas för arbete inom näringsliv, kommuner och myndigheter, eget företagande och forskarutbildning. En person med en masterexamen i biologi från Uppsala är van vid dataanalyser, laboratoriearbete och fältarbete. Utbildningen rankas högt och i en internationell utvärdering av masterprogram rankades vi högst av alla europeiska masterprogram i biologi när det gällde studentnöjdhet.
Inriktningar: 
  • Cell- och molekylärbiologi: Inom denna inriktning studeras allt från molekylära system till interaktioner i komplexa system samt inom celler och organeller. Studierna kan också vinklas mot mikrobiologi eller strukturbiologi.

  • Ekologi och naturvård: Inom denna inriktning studeras allt från ekologisk forskning till naturvård, gällande både växter, djur och mikroorganismer.

  • Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME): En forskningsinriktad internationell utbildning inom evolutionsbiologi kopplad till EU:s mundusstipendier. Söks via www.evobio.eu

  • Evolutionsbiologi: Inom denna inriktning studeras bl.a. evolutionär ekologi, genomik, makroevolution, utvecklingsbiologi i fält-, lab- och teoristudier. Studierna kan även vinklas mot biologisk mångfald och systematik.

  • Genetisk och molekylär växtbiologi: Inom denna inriktning studeras växters tillväxt, utveckling och interaktioner med omgivning och med andra organismer. Tillämpningarna finns inom forskning, växtförädling, genetisk ingenjörskonst och bioteknik. Samarbete med SLU och SU.

  • Immunologi och infektionsbiologi:  Denna inriktning fokuserar på hur immunsystemet upptäcker och avlägsnar patogena bakterier, virus och parasiter. En inriktning med medicinska tillämpningar, t.ex. vad händer vid allergier och autoimmunitet.

  • Limnologi – inlandsvattnens ekologi och miljö: En djupdykning i sötvattensekologi, med fysiska, kemiska och framför allt biologiska processer  - från mikrobiologi till fiskekologi och vattenvård.

  • Miljötoxikologi: Inom inriktningen studeras kemikaliers effekter på miljön på alla nivåer, från cell till ekosystem. Utexaminerade miljötoxikologer arbetar t.ex. med riskbedömning, miljökonsekvensbeskrivning och kemikalieprövning.

  • NABiS – Samnordisk inriktning mot biodiversitet och systematik: Inom inriktningen studeras mångfalden av organismer på vår planet och de evolutionära sambanden mellan dem. Som NaBiS-student har du din hemvist på en forskningsavdelning.

Arbetslivsanknytning: 

Programmet har en stark koppling till den forskning som bedrivs vid Uppsala universitet. Under programmet erbjuds också kurser som förbereder studenten inför arbetslivet. 

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Biomedicin/Medicinteknik
Forskning/Utveckling
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Kompetens: 
Biologi
Biologisk mångfald
Cellbiologi
Ekologi
Evolution
Kemi
Miljökonsekvensbeskrivning
Molekylärbiologi
Branscher: 
Life science (akademisk forskning eller på företag) Hållbarhet
Akademi
Myndigheter
Läkemedel
Naturvård
Kommuner
Landsting
Befattningar: 
Biolog
Ekolog
Forskare
Konsult
Miljöansvarig
Naturvårdare
Projektledare
Vetenskapskommunikatör

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.