FUM Referat 2020:2

Här kommer ett referat om FUM 2020:2

14 April 2020 18:00

Palindrom-pandemi-zoom-val-fum är här! Sannerligen ett fullmäktige som hamnar i historieboken och efter lite strul med teknologin är vi igång. Presidiet kämpar för att komma igenom de första punkterna på dagordningen medan vi ledamöter snällt sjunger ja i olika stämmor och ur takt.

Presidiet har valt att bordlägga samtliga mötespunkter som ej är stadgereglerade för att dra ner på mötestiden. Detta lämnar inte så många punkter att diskutera förutom just de stundande valen! Innan dess presenterar ledningsgruppen och styrelsen respektive arbetsrapporter där temat såklart är hur coronaviruset påverkat just deras arbete. Dock fortgår mångas arbeten likt tidigare med stora ändringen att möten hålls via zoom istället.

Valberedningens ordförande Maria Wojtowicz, K, får nu ta över showen där dels två lättare proppar, angående valberedningen och styrelsens befattningsbeskrivningar röstas igenom, men framförallt för att börja presentera sina nominerade kandidater. Först ut UTN:s är ordförande!

Valberedningens nominerade hamnar i heta stolen och fäktar vackert undan fullmäktiges frågor kring hur hen skulle bedriva sin tid som ordförande. På “plats” kandiderar även person som nämner ett imponerande cv då hen haft en mängd ämbeten i olika föreningar av olika storlekar. En tredje kandidat presenteras som sprudlar av glädje och visioner, kandidaten visar stort intresse för kåren.

Fullmäktige hamnar i diskussion kring de tre kandidaterna där två snart framträder som starkast alternativ. Efter minst en halvtimmes diskussion väljs Anna Ivert, X, som UTN:s nya ordförande!

Fullmäktige tar en kort paus innan valet av Vice ordförande drar igång. Vid sammankallandet av mötet börjar dock en diskussion kring att vi inte kommer hinna med valet av vice ordförande. Fullmäktige röstar om att förlänga mötet till 23, men mötet är då oenigt. Istället ajourneras mötet tills dagen därpå.

15 april 2020 18:00

Dagens möte startades upp med stil, lite mer rutin helt enkelt så Maria får nästan direkt ordet då hon presenterar valberedningens nominerade kandidat till valet av Vice ordförande! Kandidaten visar på stor säkerhet och har relevant erfarenhet till ämbetet. Nästa kandidat visar upp imponerande cv då hen hanterat ekonomi för inte mindre än fyra föreningar samtidigt. Sista kandidaten har även dessa kvalifikationer för att göra ett strålande jobb. Fullmäktige får återigen ett tufft beslut att hantera.

Efter utförlig diskussion framgick att kompetensen hos en av kandidaterna är oumbärlig och skulle verka som ett bra komplement till den redan valde ordförandens styrkor. Fullmäktige väljer Måns Bengtsson, F, som kårens nya Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig!

Mötet går raskt vidare till nästa val vilket är två internrevisorer. Maria presenterar två nominerade som båda har bred erfarenhet från olika sorters engagemang inom kåren. Under respektive framförande framstår kandidaterna som stabila individer med god insyn i ämbetets uppgifter och skyldigheter. Fullmäktige väljer Leo Hoff von Sydow, STS, samt Erik Bowall, K, som kårens nya internrevisorer!

Näst på tur är styrelsens fem ledamot poster. Maria meddelar att det endast är tre sökande som vi hungrigt ville ta oss igenom. Två kandidater visade sig vara det man kan önska sig i en styrelseledamot. Vår tredje kandidat fick yttranden emot sig om tidigare ämbeten som innebar att hen därmed inte skulle passa i just vår styrelse. Fullmäktige beslutade att tillsätta Emma Nilsson, NVG, och Karl Fredrik Boholm, F, som styrelseledamöter.

Nästa val är för Chefsredaktör av Techna. Då det inte var några sökande på förhand och inga i salen bolades valet för tillfället. Istället riktade vi in oss på biträdande chefredaktör av Techna. Det presenteras en kandidat som varit del av Technas arbete samt även en annan studenttidning i Uppsala. Ambitionen att driva tidningen vidare samt den redan införskaffade inblicken i arbetet övertygade Fullmäktige, som således valde Axel Kockum, X, till biträdande chefredaktör till Techna.

Vad vore en tidning utan någon som ansvarar för att ge ut den på ett korrekt sätt? Ansvarig utgivare av Techna är näst på tur där det var en nominerad. Personen har ett nästintill perfekt cv för denna post och brinner starkt för tidningen. Utgivaren ska vara aktiv i tre års tid, något som kandidaten pratar positivt om. Fullmäktige valde således Elizaveta Yakoleva, F, som Ansvarig utgivare av Techna.

Sist ut detta P-P-Z-V-FUM är valet av en konsistorieledamot. Även här har endast en kandiderat, och likt förra valet kändes hen väldigt lämpad för sin uppgift. Det krävs god insikt i hur universitets arbetar samt en övergripande inblick i hur vår kår fungerar för att utföra detta ämbete. Kandidaten visade på stor förståelse av vikten hos ämbetet och talade tryggt om sin plan att genomföra det. Fullmäktige valde därmed Petter Elgh, K, som Konsistorieledamot.

Då alla val nu hanterats och det inte dykt upp någon ny sökande fick fullmäktige besluta att vakantsätta posterna Chefredaktör för Techna, tre styrelseledamöter samt vice talman (som ej hanterades detta möte). Efter en kort utvärdering kunde mötet avslutas. Starkt jobbat av TMP som flexibelt tog sig igenom denna nya mötesform, och gratulationer till alla nyvalda!

Q-sektionen genom Colin Daly