Referat FUM 2019:6

Här kommer ett referat från årets sjätte och sista fullmäktige 3-4/12, skrivet av Hampus Berndt från F.

För att fira slutet av året och göra av med sista delen av budgeten bjöds det på
pizza innan mötet vilket nog var nödvändigt för att orka med det här mastiga
mötet.

Dag ett började som brukligt med att kårens ledningsgrupp, styrelse,
studiebevakare och Techna meddelade vad de hållit på med sedan senaste
fullmäktige. Många frågor kom kring vad de varit mest nöjda med under året och
bland annat var ordförande stolt över deras påverkan på forskningspropositionen
som lett till ett planerat möte med ministern för högre utbildning (!). Vice
ordförande tycker också det är roligt att den nya kommittén Digitaliseringskå
kommit igång. Styrelsen meddelade att de utöver sitt vanliga arbete tillsatt en
arbetsgrupp för att bättre involvera MFK- och GB-mottagningarna. Emma Nilsson,
studiebevakare med socialt ansvar, arbetar också mycket med de nya
öppettiderna på campus.

 

Motioner och propositioner

Så var det dags för motioner och propositioner vilket det var en stor del av detta
FUM. En ny sektion, I, kommer skapas för att representera det nya
civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Mandatfördelningen i fullmäktige
uppdaterades som brukligt efter antalet medlemmar i sektionerna vilket gav F
och IT varsitt ytterligare mandat medan ES och Q tappar varsitt. I kommer inte
ha några ledamöter under sin första termin utan kommer få ledamöter vid
uppdateringen nästa år.

I enlighet med styrelsens rekommendation beslutade fullmäktige att välja Daniel
Fehrm, Egil Schultz och Elizaveta Yakovleva till pelarmarskalker samt att tilldela
UTN:s förtjänstmedalj i guld till Ylva Bellander. Stort grattis! Ordförande ville
också säga att det är många som gjort sig förtjänta av dessa hedersutmärkelser
och att valen varit svåra.

Som en studentförening där de aktiva ofta inte är aktiva längre än några år kan
det vara svårt för UTN att driva långsiktiga frågor och att behålla kunskap inom
organisationen. Mot bakgrund av detta funderar styrelsen på att inrätta ett
seniorskollegium i stil med många andra kårer och nationer. Det beslutades att
inte omedelbart upprätta ett seniorskollegium utan istället låta styrelsen arbeta
vidare på projektet och ta fram ett förslag på reglemente.

Delegationsordningen, reglementet för personuppgiftshantering,
hållbarhetspolicyn, talmanspresidiets befattningsbeskrivningar och kårens
målplan uppdaterades så att de blir tydligare och inkorporerar element som
redan är de facto praxis. Den stora ändringen var att valberedningens ordförande
nu får närvaro och yttranderätt när styrelsen tillsätter ämbetsverkare. Med detta
slutade dag ett en halvtimme efter att övriga studenter slängts ut från
blåsenhus.

 

Föregående verksamhetsår

Under dag två kom förra årets styrelse och presenterade 2018/2019 års
verksamhetsberättelse, resultat och balansräkningar samt sitt förslag på att
disponera resultatet till hälften i investerings och underhållsfonden och till
hälften i byggnadsfonden för det nya kårhuset. Vice ordförande emeritus, Max
Mesch, menar att 2018/2019 var ett bra år för kåren som omsatt mer pengar än
någonsin och att det minskade resultatet trots omsättningen varit på grund av
att mer pengar spenderats för de engagerades välmående. Max menar också att
resultatet är mycket imponerande då vi är en av få kårer utan medlemsavgift.

Resultat- och balansräkningen var inte signerad av revisorn även om revisorn
uttryckt sitt godkännande via mejl. Fullmäktige beslutade därför att fastställa
resultat och balansräkningen, bevilja föregående styrelse ansvarsfrihet och
fastställa vinstdisponeringen under förutsättningen att resultat och
balansräkningen blir formellt godkänt av revisorn innan nyår. Föregående års
styrelse gavs medaljer av ordförande Petter Elgh för deras insatser. Medaljerna
gavs i enlighet med dagens tema under förutsättningen att revisorns formella
godkännande inkommer.

Föregående styrelsens förvaltning av Per Wahlunds stiftelse under året
godkändes. Per Wahlunds stiftelse delar ut pengar till kulturell aktivitet inom
kåren, och har möjlighet att dela ut mer pengar än vad som görs för närvarande.
Så tveka inte att söka pengar därifrån om du anordnar, eller vill anordna, något
kulturellt engagemang!

 

Val

Sist men inte minst var det dags för val. Trots ingen sökande innan mötet fylldes
alla poster utom vice sekreterare för fullmäktige och ordförande för
valberedningen, positioner som därför fortfarande är öppna att söka. Till
styrelsen valdes Karl Wildt och André Hofstedt. Technas vice chefsredaktör
kommer fortsatt vara Carl Enlund. Fullmäktiges talmanspresidium får också äran
att välkomna Philip Wallgren som talman och Franz Wilhelm som vice talman och
får tacka avgående vice ordförande Martin Lindberg och sekreterare Matilda
Persson för sina insatser det här året. Presidiet hade även turen att få behålla
Gabriel Tidestav som kommer byta från talman till sekreterare, den stora frågan
är nu om han lämnar över sin fluga eller döper om den till sekreterarflugan.
Som avslutning på detta långa men givande fullmäktige tilldelades ledamöterna
kårband med pin från Petter och vi får önska god jul till alla och välkomna tillbaka
ledamöterna nästa år.