Referat FUM 2019:4

Här kommer ett referat från årets fjärde fullmäktige, 24-25/9, skrivet av Carl Hasselberg från DV.

FUM2019:4 var det första sammanträdet efter sommaruppehållet. De närvarande möttes av
en härlig hemlagad pastasallad.

Styrelsens ordförande Petter Elgh presenterade sitt kommande schema som bl.a. innehöll
mycket kårsamverkan. Man har även arbetat med att så småningom tillsätta en ny rektor.

Vice ordf. Fredrik sade sedan några väl valda ord till nyligen tillsatta ledamöter om att inte
vara oroliga över formaliteter utan att vara frågvisa och komma med förslag. En sak som
förvånat den nytillsatta vice ordf. är ett swishkonto där pengar enligt utsago ska ligga på hög.

Meddelande från klubbmästare följde att man hade genomfört en lyckad sektionskamp och
näst på agendan var planering och genomförande av torsdags-pubar. Vidare kom det fram
att en lager eller pilsner ser ut att bli en ny “kår-öl”. Caféföreståndare Jacob meddelade att
han driver bedriver sök till en cafégrupp. Wienerbröd är en nyhet som ska ha mottagits varmt
av besökare. Glädjande besked om att reccar har börjat hittat till cafét meddelades även.

Leo, projektledare för UTNARM meddelade att projektveckorna snart drar igång samt att
söktrycket varit stort på engagemang.
127 utställare är att vänta, nytt rekord! Man frågar sig i styrelsen gällande UTNARM om att
man kan komma att byta plats från ITC då själva mässdagen blivit allt större med fler
besökare samt utställare. Det har bedrivits samtal med och bokats med UKK för mässan
2021 samt preliminärbokat åren därpå. Dock inte 2020 då det ska ha varit fullbokat.

Bevakarenheten klev fram. Studiebevakare William meddelar bl.a. att “plussning” är en
het fråga som förs för tillfället. Det innebär kort sagt att man höjer sitt betyg genom att skriva
om en redan avklarad tenta.

Bygget av nya Ångström är även det en aktuell fråga meddelar Studiesocialt ansvarige
Emma. 17 sektionsrum kommer att upprättas i Nya Ångströms.

Egil, sittande med externa frågor och internationalisering håller på med uppstart av
Internationella utskottet samt har även deltagit i Plussningsfrågan. Han meddelar även att de
nya Masterprogrammen för 2020 har klubbats igenom.

Carl och Elizaveta från TECHNA:s presidium berättade att 3 nummer kommer att ges ut under
verksamhetsåret. Man har marknadsfört tidningen under både TD samt internationella
mottagningen.

Det var därefter dags för en kortare paus där resterande pastasallad och kaffeskvättar
inmundigades och toaletter besöktes.

En sökande till posten för ledamot till kårstyrelsen klev fram och presenterade sig, en
biologistudent vid namn Henny Henriksson Larsson, från Biologi kand (åk 3). Kandidaten
grillades av frågor men besvarade dem med trygghet och självförtroende. Kandidaten
lämnade rummet och diskussioner fördes. Ett beslut togs ganska så direkt och hon
välkomnades till applåder in igen. Den som läser mellan raderna förstår nog vad beslutet
landade i. En plats i styrelsen är fortfarande vakant.

Motionen som ändrar i åsiktsprogrammet fick bifall.

TECHNA yrkar på att börja annonsera i tidningen för att täcka kostnader för porto för att
man ska vara helt oberoende från styrelsen. Verksamhetsplanen för TECHNA fastställdes
och TECHNA:s interna budget är nu enligt propositionen.

Ytterligare en rast stod på schemat och delicatobollar förtärdes.

Styrelsen strävar mot att i framtiden kunna bygga ett nytt kårhus och det diskuterades
därför om hur pengar ska öronmärkas till dagens säkerhetsfond. För att nå målet med ett
nytt kårhus vill man kunna omfördela pengarna som går till säkerhetsfonden. Propositionen
bifölls.

Styrelsen la fram en propositionen att i framtiden bilda en gemensam studentförening med
de andra kårerna som kommer kallas Uppsala Universitets Förenade Studentkårer. UTN
skulle ingå som medlemsorganisation i denna. Styrelsen menar att denna förening skulle
underlätta mycket gällande studiebevakning som blivit sämre från det centrala hållet sedan
utbrytning av kårerna tog plats för flera år sedan. Propositionen bifölls.

Därefter tog första FUM-dagen slut kl 22.15 då man fann att det vore dumt att skynda
igenom viktiga propositioner.

 

Mötesdag nummer två öppnades på samma vis som gårdagen. Den inledande proppen
var att ersätta ordet ämbetsman till ämbetsverkare för att kringgå könsmärkningen. Detta
kunde klubbas igenon i en mycket inluderande anda. Därefter kom proppen om att förändra
policyn för ett hårdare arbete för klimatmedvetenhet och hållbarhet. Hållbarhetsaspekter
såsom garanterad 9h-dygnsvila för engagerade lyftes. Propositionen bifölls.

I den taktiska verksamhetsplanen som styrelsen presenterade så framkom det att till följd
av de 6 nya masterprogrammen på TekNat-fakulteten och det markant ökade antalet
internationella studenter vill man arbeta mer med internationalisering.
Vidare föreslår styrelsen att starta Digitaliseringskå för att piffa till hemsidan samt utveckla
en app som kan användas under samtliga UTN-event.

Diskussioner gällande budgeteringen fördes till följd av förslaget för totala budgeten. Vissa
synpunkter gällande budgeterat underskott för caféverksamheten togs upp. Man enades
dock om att cafét tillför så pass mycket och att utgifterna är motiverade. Därför klubbades
budgeten igenom, till styrelsens stora glädje.

En snabb och snärtig dag 2 av FUM avslutades därefter med att äta resterande fika.