Referat FUM 2019:1

Här kommer ett referat från årets första fullmäktige, 12/2, skrivet av Dennis Abrahamsson från STS.

Efter en mindre försening öppnades mötet av en uppklädd talman. Närvarade gjorde 27 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Ett problem som lyftes tidigt var att justerade protokoll saknas från fullmäktiges senaste möten, frågan bordlades dock.

Teknikstrulet fortsatte för presidiet som fick skjuta upp sin rapportering, istället berättade styrelsen om sin verksamhet. De har haft medaljmiddag, team building och uppstart för sektionerna. Vice ordförande berättade att Uthgård skall få ett ansiktslyft under sen vår och tidig sommar 2019, och att expen och shoppen skall rustas upp. Styrelsen påminde också om att det vid nästa FUM skall väljas en ny styrelse, och att bad samtliga ledamöter hjälpa till att marknadsföra detta.

Studiebevakarna kommer att ordna en lunchföreläsning om studenternas arbetsvillkor. Det har även införts en ny post: studiebevakare för externa frågor, som bland annat kommer att leda internationella utskottet.

Konsistorieledamoten informerade om att en ny arbetsordning är under utformning i konsistoriet, det ser ut som att studenternas inflytande kommer bestå men handlingarna för nästa möte har inte presenterats än.

Technas redaktion har efter en rekryteringsinsats lyckats välja 4 nya redaktionsmedlemmar och känner stark tillförsikt inför framtiden.

Efter första pausen presenterades resultatet av revisionen för styrelseåret 2017-2018, detta ärende skulle avhandlats under hösten men hade bordlagts i väntan på nödvändiga handlingar. Fullmäktige beviljade styrelsen 2017-2018 ansvarsfrihet utan anmärkning.

Tyvärr fanns ingen kandidat till sekreterare i fullmäktiges presidiet, frågan bordlades därför. Däremot valdes 16 nya ledamöter till valberedningen.

Efter detta var det dags för propositioner och motioner. Fullmäktige hade många frågor om "Proposition om ändring av arbetsordning sektioner", flera ledamöter var skeptiska och tyckte att 100% närvaro kändes som ett hårt krav. Styrelsen svarade att de såg detta som en viktig åtgärd för att få utskotten att fungera bättre då de är viktiga för kårens bevakare. Styrelsen påpekade också på att det inte finns någon automatik i indragandet av sektionsbidraget utan att detta sker genom styrelsebeslut där närvaron i utskotten är ett underlag. Efter detta förtydligande så antogs propositionen.

Efter paus 2 antogs även "Proposition om delegationsordningen" efter viss diskussion kring fördelningen av studentrepresentanter.

"Motion om revidering av kårens strategiska verksamhetsplan" antogs utan synpunkter från FUM, vilket innebar att det pågående arbetet med revidering av den strategiska verksamhetsplanen (SVP) får fortsätta. Planen är att beslut om ny SVP skall kunna fattas vid FUM 2019:2 och enligt föredragande så ser det hittills bra ut. Föredragande puppmanade också alla medlemmar i UTN att svara på det formulär som publicerats på UTNs Facebook-sida.

Det blev mer diskussion om "Motion om reviderade befattningsbeskrivningar", som utformats med input från nuvarande befattningsinnehavare. En het fråga har varit deltagande i städfestivalen, men motionärerna har valt att föreslå att alla skall delta. Vissa frågor och synpunkter från FUM besvarades med att styrelsen skall utarbeta en arbetsordning (ArbO) där detaljer om deras arbete kommer att beskrivas. Styrelsen kom också själv med förslag om sina postbeskrivningar, som alla jämkades in. Slutligen ändrades Technas redaktörers mandatperioder till att vara överlappande och motionen antogs.

Sist på dagordningen så lyftes valet av sekreterare till FUMs presidium igen, nu med en kandidat: nuvarande vice sekreterare i presidiet Matilda Persson som läser kemiteknik. Hon presenterade sig själv och motiverade postbytet med att hon hellre fokuserar på protokollet än på tekniken. Mötet slutade med att FUM valde Matilda med efterföljande jubel. Hela dagordningen var därmed avklarad och ingen andra mötesdag behövdes.