Ett mycket försenat referat för FUM 2018:6!

Efter osedvanligt lång tid kommer här referatet från det decembersammanträde som hölls nu innan jul. Vi i TMP:18 tackar för oss och önskar alla ett bra liv! Tack till Marcus Blom från E-sektionen för ditt långa referat, som vi firar årsslutet med!

Referat för kårens Fullmäktige 2018:6 #Döds-FUM

Dag 1 - 2018-12-04

Tisdagen den 4/12 klockan 18:00 öppnas dagens möte och platsen är som vanligt Eva Netzelius på Blåsenhus. Efter den inledande mötesformailan, fortsätter dagens sammankomst med meddelanden från UTN:s talmanspresidium, presidium, styrelse, ledningsgrupp, vår konsistorieledamot samt Technas presidium.

Max pratar under sitt meddelande om att han arbetat med att försöka digitalisera det ekonomiska arbetet för att inte posten som vice ordförande ska vara lika mycket ”pappersapa” och ”ekonom” som posten kanske inneburit och på så sätt kunna vara mer av den vice ordförande som han faktiskt har posten som. Bra grej!

Technas presidium lyfter idén om annonser i Techna och FUM tycker i helhet att det är en bra idé men kanske bör ses över lite mer. Presidiet kollar över detta lite mer och återkommer efter jul och nyår.

Efter alla meddelanden tas en ~fem minuters bensträckare för att därefter rask fortgå till presentation av föregående verksamhetsår där beslut av denna ska göras, samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2017/2018 ska fastslås.

Först ut är UTN:s ordförande 2017–2018 som håller kort föredrag om verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen. FUM beslutar att fastslå dessa för verksamhetsåret 2017–2018 med yrkade ändringar. Efter detta beslutet hålls ett föredrag av vice ordföranden 2017/2018 gällande förvaltningsberättelsen för samma verksamhetsår och FUM beslutar att lägga denna till handlingarna. Internrevisorerna för verksamhetsåret 2017/2018 håller sin internrevisors-berättelse, men yrkar på att bordlägga denna i och med att ingen revisorsberättelse med ekonomisk revision fanns att tillgå inför dagens sammanträde och att därför fastslås inte ansvarsfrihet för styrelsen 2017/2018. Yrkande görs på att bordlägga beslut om att lägga revisorsberättelse med ekonomisk revision till handlingarna och FUM beslutar att bordlägga detta till FUM 2019:1. Även ett yrkande på att bordlägga beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2017/2018 till FUM 2019:1 och efter detta beslut är det rast och KAFFE (<3) i kopiösa mängder.

Efter rasten fortsätter sammanträdet med dagens val! Det första valet är val av valberedningens ordförande. Dock finns inga inskickade ansökningar till dagens sammanträde och inga på-plats-kandiderande infinner sig på plats. FUM beslutar att dra streck i debatten och även att bordlägga valet till morgondagen. Val nummer två är val av Technas biträdande chefredaktör och det finns en inskickad ansökan av Louise Bartek. FUM väljer efter att ha hört Louises anförande att tillsätta henne som Technas biträdande chefredaktör under perioden första januari till sista juni 2019. Talmanspresidiet föreslår att resterande val av talmanspresidiets kandidater för mandatperioden 2019 bordläggs till morgondagens sammanträde och istället går över till de inkomna motionerna.

Till dagens möte har en motion inkommit och det är en motion om revidering av kårens strategiska verksamhetsplan (SVP) och säger att innevarande års talman beviljas uppskov att lägga fram ett förslag på reviderad SVP till FUM 2019:1. Styrelsen har ett motionssvar till föredragande och svaret säger att styrelsen yrkar på att bifalla motionen i sin helhet. FUM beslutar att dra streck i debatten och därefter beslutar FUM även att bifalla motionen.

Nästa punkt på mötet behandlar de inkomna propositionerna och den första som behandlas är en proposition om mandatfördelning, där styrelsen yrkar på att behålla den nuvarande mandatfördelningen på grund av krångel med det nya medlemssystemet som kåren nyligen har börjat använda. FUM beslutar om att behålla den nuvarande mandatfördelningen och därefter fortsätter sammanträdet med proposition om sektionsbidrag. Denna proposition säger att styrelsen yrkar på att FUM låter styrelsen använda medlemsantalen ifrån 2017-11-01 när besluten om sektionsbidrag ska tas. Streck i debatten yrkas och FUM bifaller formalieförslaget och därefter beslutar FUM även att bifalla propositionen.

Den tredje propositionen för dagen är proposition om ansökan kårstatus där styrelsen yrkar på att fullmäktige uppdrar styrelsen att söka om kårstatus för UTN under perioden 2019-2022. FUM beslutar att bifalla propositionen i sin helhet. Den fjärde och sista propositionen för dagen är proposition om UTN:s pelarmarskalker. Styrelsen har tre nomineringar som läses upp på sammanträdet och de nominerade är: Hanna Marklund (ES), Emanuel Eriksson (Q) och Malin Forsberg (W). FUM beslutar om att fastställa de nominerade till pelarmarskalker för 2019 och därefter ajourneras mötet till imorgon onsdag klockan 18:00.

Dag 2 - 2018-12-05

Dag två av dödens FUM-sammanträde öppnas klockan 18:05 och fortsätter raskt med valen som bordlades under gårdagens sammanträde. Först ut i raden är valet av valberedningens ordförande som direkt blir bordlagt till efter genomgång av de propositioner som är kvar från gårdagen. Näst ut i raden av val är val av fullmäktiges vice talman. Inte heller här finns några inskickade ansökningar, men däremot en person som kandiderar på plats, nämligen Martin Lindberg som pluggar första året på civilingenjörsprogrammet i energisystem! Kul!

Efter frågestund till den kandiderande och het diskussion beslutar FUM att tillsätta Martin som fullmäktiges vice talman för kalenderåret 2019 och därefter går sammanträdet vidare med val av talmanspresidiets sekreterare. Inga inskickade ansökningar finns och inga kandiderande finns heller på plats, men det finns potentiella nomineringar från sittande i sammanträdet. FUM beslutar att bordlägga resterande val till efter propositionerna för möjligheten att få kontakt med de potentiella nominerade.
Innan resterande propositionerna behandlas ges lite ”additional information” om de nominerade pelarmarskalkerna från gårdagen om att alla de tre nominerade godtog sina nomineringar. FUM beslutar att välja dessa (Malin Forsberg, Emanuel Eriksson och Hanna Marklund) till pelarmarskalker för kalenderåret 2019.

Kvällens första proposition är proposition om utdelande av kårens förtjänstmedalj i guld. Styrelsen har valt att nominera Susanne Paul. Efter överläggning och kortare diskussion beslutar FUM att tilldela UTN:s förtjänstmedalj i guld till Susanne Paul. Den tredje propositionen för kvällen är proposition om reglemente för Per Wahlunds stiftelse där vissa redaktionella ändringar ägt rum. FUM beslutar att anta propositionen i sin helhet. Den fjärde propositionen för kvällen är proposition om arvodering för kårens anställda där styrelsen yrkar på att avvakta med att ta beslut i frågan om att höja arvodet för kårens heltidsarvoderade innan verksamhetsårets slut. Innan något beslut har tagits yrkar styrelsen även på att uppdra fullmäktiges ledamöter att innan fullmäktigesammanträdet 19:1 undersöka sina sektionsmedlemmars inställning till införandet av en medlemsavgift. Efter lång diskussion beslutar FUM att anta dessa båda yrkanden för att därefter snabbt gå vidare till en rejält välförtjänt och efterlängtad rast! WOHO!

20:00 upptas mötet igen med lite kortare diskussion och tankar kring arbetsgången för sektionernas FUM-ledamöter. Efter detta är det dags för den sista propositionen för detta sammanträdet, vilket är proposition om totalbudget där styrelsen yrkar på att anta bifogad bilaga som totalbudget för verksamhetsåret 2018 – 2019. Föredraganden yrkar även på att lägga till lite redaktionella ändringar. FUM beslutar därefter att anta propositionen i sin helhet med redaktionella ändringar och exakt där är alla propositioner klara för denna gång och det är dags att återgå till valen.

Val av valberedningens ordförande är än en gång först ut i raden och det har inte inkommit några ansökningar sedan mötets början. Det finns inte heller några ansökanden i salen eller några nomineringar från sittande i sammanträdet. Efter många om och men kom en nominering in för Frida Kornsäter som pluggar STS och valet bordläggs tills hon är tillgänglig på Skype.

Efter några minuter är Frida tillgänglig på Skype för att hålla sitt anförande om varför hon ska bli valberedningens ordförande. Efter kort diskussion beslutade FUM att välja Frida Kornsäter som valberedningens ordförande för kalenderåret 2019.

Sammanträdet går nu vidare med val av fullmäktiges vice sekreterare. En sittande i salen går upp och håller anförande åt Matilda-Linnéa Persson som pluggar första året på kemiteknik. Vi fick även under tiden en nominering till posten som fullmäktiges sekreterare, Lovisa Mäepea Nilsson som också hon pluggar första året på kemiteknik.

FUM beslutar efter diskussion att välja Matilda som fullmäktiges vice sekreterare för kalenderåret 2019. Efter beslutet håller samma person som tidigare ett anförande åt Lovisa för posten som fullmäktiges sekreterare. Efter ännu en diskussion beslutar FUM att tillsätta Lovisa Mäepea Nilsson som fullmäktiges sekreterare för kalenderåret 2019. Vi har nu alltså tillsatt alla poster under detta sammanträde och det är riktigt GÖTT! #WOW

Klockan 21:58 avslutas årets sista sammanträde med en gruppbild och därefter ”O gamle klang” och med det vill jag önska en riktigt god jul och gott nytt år till alla som kan tänkas läsa detta!

Ha det gött, höj!

E-sektionen genom Marcus Blom