Kompetensguiden

Kompetensguiden är framtagen av kåren i dialog med företrädare från universitetet. Syftet är att erbjuda framtida arbetsgivare en bra bild över de utbildningsprogram Uppsala universitet erbjuder inom teknik och naturvetenskap.

TekNat-studenten studerar vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (TekNat-fakulteten) på Uppsala universitet. Något som karaktäriserar TekNat-studenten är engagemanget. Kåren erbjuder fakultetens studenter en rad möjligheter för personlig utveckling, t.ex. engagemang inom arbetsmarknadsfrågor, mottagningsverksamhet, den kända Forsränningen på sista april och mycket annat. TekNat-studenten är ödmjuk, engagerad och stolt över sina kunskaper.

Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
En person med en examen från masterprogrammet i bioinformatik kan kombinera datavetenskap, matematik och biologi. Denna kunskap kan användas för att utveckla och använda verktyg som tar fram stora mängder data gällande DNA/RNA/proteinsekvenser, mätdata, genuttryck och molekylstrukturer.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
Personer med en masterexamen i biologi har en bred biologikunskap, och de kan de grundläggande delarna inom matematik och kemi. Masterprogrammet i biologi är starkt forskningsanknutet och ger en gedigen bas för arbete inom näringsliv, kommuner och myndigheter, eget företagande och forskarutbildning.
Typ:
Kandidat
Längd:
3 år (180 hp)
En person med en kandidatexamen i biologi har bred biologikunskap, och kan de för programmet relevanta delarna inom matematik och kemi. De teoretiska kunskaperna är väl förankrade i praktiken och biologen kan utföra arbete i laboratorium, fält och datormiljöer på ett kvalitetssäkert sätt.
Typ:
Högskoleingenjör
Längd:
3 år (180 hp)
Ingenjörerna med en examen i byggteknik har kunskap om hela livscykeln för byggnader och anläggningar, från projektering till rivning. De kan tillämpa sin breda kunskapsbas på verkligheten och har ett ingenjörsmässigt arbetssätt när de löser problem.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
En person med en masterexamen i dataanalys har förvärvat kunskaper för att förvandla stora mängder data till kunskap. Programmet har fokus på de bästa tillgängliga maskininlärningsmetoder och data engineering system. Studenterna har goda kunskaper inom både de matematiska grunderna till dataanalys och dess beräkningsaspekter.
Typ:
Kandidat
Längd:
3 år (180 hp)
Personer med en kandidatexamen i datavetenskap har en gedigen datavetenskaplig bas för arbete inom olika delar av samhället. De har djupa programmeringsspråkkunskaper i flera olika sorters språk och är förtrogna med den bakomliggande matematiken och teorin. Det är därför lätt för en datavetare att sätta sig in i ett nytt språk snabbt.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
En person med en masterexamen i datavetenskap har bredare och djupare kunskaper inom området datavetenskap än vad en person med en kandidatexamen har inom samma ämne. En person med en masterexamen i datavetenskap har en analytisk förmåga och kunskaper som ständigt är aktuella.
Typ:
Civilingenjör
Längd:
5 år (300 hp)
Styrkan hos civilingenjörerna på det elektrotekniska programmet är deras mångsidighet och förmåga att förstå hur ny teknik fungerar. Studenterna har en bred grund inom både krets- och elkraftteori. Detta innefattar allt från design av kretskort till programmering av inbyggda system och kraftnät.
Typ:
Högskoleingenjör
Längd:
3 år (180 hp)
Personer med en högskoleingenjörsexamen i elektroteknik är förberedda för att arbeta med utveckling av elektronik och elkraftteknik. De är vana vid att att arbeta i projektform. De har läst kurser i såväl elektronik som elkraft och mät och styrsystem.
Typ:
Civilingenjör
Längd:
5 år (300 hp)
Ingenjörerna med en examen från civilingenjörsprogrammet i energisystem har både detaljkunnande och helhetsbild av energisystem i samhället. Med energisystem avses system och processer för råvarutillförsel, omvandling, distribution och användning av olika energislag. Efter examen kan studenten arbeta med den tekniska utvecklingen av energisystem.

Pages